שלב א'

מקבלת המידע ובדיקת הזכויות ועד קיבול ההצעה מבעלי הקרקע