שלב ב'

מבחירת עוה"ד ועד לחתימת הסכם עם בעלי הקרקע