שלב ג'

מתכנון הפרוייקט עד להגשת תוכניות להיתר ושלב ביצוע הפרוייקט